ЖЕР ҚҰНАРЫ ШІЛДЕ 2021

Қазақстан Республикасының Президент Қ. Ж. Тоқаевтың инклюзивті білім беру туралы Заңға қол қойғаны туралы білгенімізге өте қуанышты екеніміз түсінікті. Бірақ бұл саладағы көпжылдық тәжірибенің болғанымен біз өте оңай ынта-жігерге түспейтініміз…

Continue ReadingЖЕР ҚҰНАРЫ ШІЛДЕ 2021

ЖЕР ҚҰНАРЫ СӘУІР 2021

Caritas Italiana-мен достық ежелден келе жатыр және көптеген жылдар бойы бізге осал адамдарды қолдау және дамыту үшін әртүрлі жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Жақында олардың пандемияға байланысты мәселелерге жауап беру…

Continue ReadingЖЕР ҚҰНАРЫ СӘУІР 2021

ЖЕР ҚҰНАРЫ НАУРЫЗ 2021

Франциск Папасы «Барлық бауырлар» құжатының мәтінін дайындаған кеде, екі акт жасаған. Бір жағынан, ол қазіргі әлемде бір-бірінен ерекшеленетін, бірақ сонымен бірге табиғаты бойынша біріктірілген адамдардың, топтардың және халықтардың бірге өмір…

Continue ReadingЖЕР ҚҰНАРЫ НАУРЫЗ 2021

ЖЕР ҚҰНАРЫ АҚПАН 2021

Бұл іскерлік әлемде дұрыс. Бұған куәгерлер - қазіргі қоғамның кейбір керемет қайраткерлері. Оның үстіне, әлеуметтік жобалар, қайырымдылық әлемінде. Егер мен өзімнің "бәсекелестеріме"  кімнің жақсы немесе одан да жаман екенін түсіну…

Continue ReadingЖЕР ҚҰНАРЫ АҚПАН 2021

ЖЕР ҚҰНАРЫ ҚАҢТАР 2021

Құрметті достар! Біз ерекше қиын жылды артта қалдырдық және көптеген адамдар осы 2021 жылды бізді барлық уайымдар мен қайғы қасіреттерді ұмыттыратын мүлдем жаңа бетті ашуға деген ниетпен және үмітпен бастағанына…

Continue ReadingЖЕР ҚҰНАРЫ ҚАҢТАР 2021

ЖЕР ҚҰНАРЫ ЖЕЛТОҚСАН 2020

Уақыт неден жасалған? Абстрактілі сұрақ сияқты естіледі ме? Әлде тым философиялық па? Бірақ жауап табу оңай емес. Әсіресе, біздің кезімізде, барлығы дерлік жаңа жылға үмітпенен күлімсірей қарап, ескі жылды қоқыс…

Continue ReadingЖЕР ҚҰНАРЫ ЖЕЛТОҚСАН 2020

ЖЕР ҚҰНАРЫ ҚАРАША 2020

Күнсайынөзінқоғамныңбелгілібірсаласына, біздіңәлемдіеңжақсымекен-жайғаайналдыруғатырысатынкез-келгенадам эссеист Насим Николас Талебтің: «Хайуанаттарбағындатұратынжануарлардытабиғаттаөмірсүретінжануарларменсалыстырмасбұрынұзақөмірсүру, қауіпсіздікнемесежайлылықтұрғысынан «прогрес» туралыайтпаңыздегенсөздерінелемейқалмайды»...

Continue ReadingЖЕР ҚҰНАРЫ ҚАРАША 2020

ЖЕР ҚҰНАРЫ ҚАЗАН 2020 ХАБАРЛАМА

Біздің әрбір жаңа Бюллетеніміз барғансайын ұзарып, қанық бола түсуде, өйткені көптеген адамдар оны құруға, өз тәжірибелерімен, өздері бастан кешіп жатқан оқиғалармен бөлісуге, ал олар мен бірге бүкіл Қазақстан Каритасы да…

Continue ReadingЖЕР ҚҰНАРЫ ҚАЗАН 2020 ХАБАРЛАМА

ЖЕР ҚҰНАРЫ ҚЫРКҮЙЕК 2020 ХАБАРЛАМА

Коронавирусбіздіңөмірімізге цунами сияқтыкелді. Бастапқыдаолбіртүрліқызығушылық, кейдекөмескітуғызатыноғашқұбылысретіндекөрінді. Кейіноләлемніңкөптегенелдерінжаулады, біржердежеңілөтсе, басқажағындаалапаткүшімен,   жантүршігерлікзардаптарыменкелді...

Continue ReadingЖЕР ҚҰНАРЫ ҚЫРКҮЙЕК 2020 ХАБАРЛАМА

ЖЕР ҚҰНАРЫ ТАМЫЗ 2020 ХАБАРЛАМА

Тағыбір ай арттақалды, барлықжердеболмаса да, құсбелгіқойылғаністердіңтағыбіртізімі. Түзететін, өшіретінжәнеәріқарайжұмысістейтіннәрсе бар, өйткеніұшырусәттіөтті. Өйткенііскеқосусәттіөтті. Бізқазір »Телемедицина" жобасытуралыайтыпотырмыз, олтүрліжағдайлардыңтоқайласуынабайланыстыSTOP_COVID_KZ басқамаңыздыжобааясындаіскеқосылды. Қазірдіңөзіндебізкүткенжәнежарқынболашаққаүмітберетіналғашқыжемістер, нәтижелер бар...

Continue ReadingЖЕР ҚҰНАРЫ ТАМЫЗ 2020 ХАБАРЛАМА