ЖЕР ҚҰНАРЫ ҚАРАША 2020

Күнсайынөзінқоғамныңбелгілібірсаласына, біздіңәлемдіеңжақсымекен-жайғаайналдыруғатырысатынкез-келгенадам эссеист Насим Николас Талебтің: «Хайуанаттарбағындатұратынжануарлардытабиғаттаөмірсүретінжануарларменсалыстырмасбұрынұзақөмірсүру, қауіпсіздікнемесежайлылықтұрғысынан «прогрес» туралыайтпаңыздегенсөздерінелемейқалмайды»...

Пікір үстеу