ЖЕР ҚҰНАРЫ ТАМЫЗ 2020 ХАБАРЛАМА

Тағыбір ай арттақалды, барлықжердеболмаса да, құсбелгіқойылғаністердіңтағыбіртізімі. Түзететін, өшіретінжәнеәріқарайжұмысістейтіннәрсе бар, өйткеніұшырусәттіөтті. Өйткенііскеқосусәттіөтті. Бізқазір »Телемедицина» жобасытуралыайтыпотырмыз, олтүрліжағдайлардыңтоқайласуынабайланыстыSTOP_COVID_KZ басқамаңыздыжобааясындаіскеқосылды. Қазірдіңөзіндебізкүткенжәнежарқынболашаққаүмітберетіналғашқыжемістер, нәтижелер бар…

Пікір үстеу